251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Câu hỏi 20: Mục tiêu cụ thể của Đề án Phát triển nghề CTXH được chia làm mấy giai đoạn? Nội dung chính của từng giai đoạn?

Trả lời: Mục tiêu cụ thể của Đề án phát triển nghề CTXH được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn 1 từ 2010 - 2015 và giai đoạn 2 từ 2016 - 2020

* Giai đoạn 1 tập trung vào 7 nội dung chủ yếu sau:

1. Xây dựng và ban hành mã ngạch, chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức CTXH; tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, viên chức, nhân viên CTXH, tiêu chuẩn, quy trình cung cấp dịch vụ CTXH: áp dụng ngạch, bậc lương đối với các ngạch viên chức CTXH;

2. Xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan nhằm tạo môi trường pháp lý đồng bộ, thống nhất để phát triển nghề CTXH;

3. Phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên CTXH trong cả nước, phấn đấu đến năm 2015 tăng khoảng 10%. Trong đó, mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất từ 01 đến 02 cán bộ, viên chức, nhân viên CTXH thuộc chức danh không chuyên trách hoặc cộng tác viên CTXH với mức phụ cấp hàng tháng bằng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định;
4. Xây dựng tối thiểu 10 mô hình điểm Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH tại một số quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho các khu vực, vùng, miền trong phạm vi toàn quốc;
5. Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho 50% số cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn; các cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH và cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp;

6. Xây dựng, hoàn chỉnh chương trình, nội dung nội dung đào tạo và dạy nghề trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học CTXH; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ngành CTXH;

7. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề CTXH.

* Giai đoạn 2 tập trung vào 5 mục tiêu chủ yếu sau:

 1. Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên CTXH theo các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH và theo nhóm đối tượng; xây dựng, ban hành mới và tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản pháp luật có liên quan để tạo môi trường pháp lý đồng bộ, thống nhất để phát triển nghề CTXH;

2. Phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH ở các cấp, phấn đấu tăng khoảng 50%; hỗ trợ nhân rộng mô hình cung cấp dịch vụ CTXH ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

3. Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho 50% số cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn; các cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH và cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp;

4. Xã hội hóa các hoạt động CTXH theo hướng khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng và cung cấp dịch vụ CTXH;

5. Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề CTXH.