251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Câu hỏi 16: Hệ thống các văn bản pháp quy liên quan đến phát triển nghề CTXH ở Việt Nam?

Trả lời: Những địa chỉ để tìm hiểu thêm thông tin về nghề CTXH và Đề án phát triển CTXH?

- Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ Tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển nghề CTXH (Đề án 32) giai đoạn 2010-2020.

- Quyết định số 1305/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án phát triển nghề CTXH giai đoạn 2010-2015.

- Thông tư số 10/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình khung Giáo dục đại học ngành CTXH trình độ đại học, cao đẳng thay thế cho Quyết định số 35/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 10 năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành CTXH trình độ đại học, cao đẳng.

- Thông tư số 08/2010/TT-BNV ngày 25 tháng 8 năm 2010 của Bộ Nội vụ về Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức CTXH.
- Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH ngày 8 tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức CTXH đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức CTXH.

- Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020.

- Thông tư liên lịch số 30/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ về quy định mã số và tiêu chuẩn chức  danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Công tác xã hội.

- Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội.

* Một số địa chỉ tìm kiếm và cập nhật thông tin về nghề CTXH và Đề án phát triển nghề CTXH:

- Trang thông tin mạng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: hptt://www.molisa.gov.vn;

- Trang thông tin phát triển nghề CTXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội:http://congtacxahoi.molisa.gov.vn;

- Trang thông tin mạng CTXH Việt Nam: www.vnsocialwork.net;

- Trang thông tin Lao động xã hội: http://www.ldxh.vn;

Và một số trang thông tin của các trường đại học, cao đẳng có đào tạo CTXH trên cả nước như: Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh, Đại học Lao động xã hội Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Đà Lạt, Đại học Huế…